Dni Otwarte Funduszy Europejskich - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Serwisy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zapraszamy na prezentację wyników badań nt. praktycznego funkcjonowania narzędzi wspierających zwiększanie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami przeprowadzonych w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wspólnie z partnerami: Polskim Związkiem Głuchych, Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Spotkanie odbędzie się online 17 września o godzinie 10.00.

Link do spotkania

W spotkaniu udział wezmą Krzysztof Siewiera, dr Marcin Pierzchała ze Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, przedstawiciele lidera projektu "Włączanie Wyłączonych" z Biura Osób Niepełnosprawnych oraz przedstawiciele partnerów Polskiego Związku Głuchych i Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.


Informacje o projekcie:


Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie różnych form wsparcia aktywizacji zawodowej, zarówno pomocy w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia, jak i instrumentów pomagających osobom z niepełnosprawnościami w założeniu firmy. Jednym z elementów projektu było pozyskanie, poprzez przeprowadzenie badań terenowych i jakościowych, wiedzy nt. funkcjonujących obecnie narzędzi aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Badania terenowe i jakościowe miały na celu pozyskanie przekrojowej, możliwie wyczerpującej wiedzy dotyczącej praktycznego funkcjonowania obecnie stosowanych narzędzi wspierających zwiększanie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym badania zakładały triangulację (metody, danych, badaczy) w celu uzyskania możliwie precyzyjnej ewaluacji istniejących narzędzi w kontekście potrzeb i barier związanych z włączaniem i funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Raport przedstawia wyniki przeprowadzonych badań ilościowych, które realizowane były wśród różnych grup respondentów. Faza terenowa realizacji badania trwała od 7 czerwca do 9 lipca 2021 roku.


Założenia do badania:


Cel główny badania: pogłębiona analiza rozwiązań mających na celu podniesienie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami w kontekście aktualnych potrzeb i barier związanych z włączaniem i funkcjonowaniem ON na rynku pracy.

Cele szczegółowe badania:  • zbadanie barier i potrzeb do podjęcia i utrzymania przez OzN aktywności zawodowej,

  • zbadanie poziomu wiedzy o istniejących rozwiązaniach wsparcia aktywności zawodowej OzN,

  • zebranie informacji o funkcjonujących obecnie rozwiązaniach (ich mocne i słabe strony; dostępność dla osób chcących skorzystać z istniejących instrumentów wsparcia; zakres, w jakim te rozwiązania odpowiadają potrzebom interesariuszy),

  • poznanie opinii interesariuszy o tym, jakie zmiany w obecnych rozwiązaniach albo jakie nowe rozwiązania systemowe zwiększyłyby aktywność zawodową OzN.


Cele realizowane są w trzech obszarach badawczych, dotyczących: ON w obszarze aktywności zawodowej; opinii pracodawców dotyczących zatrudniania OzN; ON prowadzących działalność gospodarczą (nie dłużej niż 5 lat). W tym celu wyodrębnione zostały cztery moduły badawcze: aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami (kobiety w wieku 18-59, mężczyźni w wieku 18-64); zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami z perspektywy pracodawców; rozpoczynanie i prowadzenie przez ON działalności gospodarczej; wpływ otoczenia instytucjonalnego i społecznego na aktywność zawodową OzN. Pierwsze trzy z nich odnoszą się bezpośrednio do poszczególnych obszarów badawczych i zakładają przeprowadzenie badań wśród interesariuszy pierwszoplanowych – OzN oraz ich (potencjalnych) pracodawców. Czwarty moduł ma na celu uzupełnienie wiedzy z pozostałych obszarów badawczych poprzez dokonanie oceny sytuacji z komplementarnych perspektyw, tj. w ocenie instytucji zaangażowanych w podnoszenie aktywności zawodowej OzN oraz rodzin i opiekunów OzN. Moduł został wyodrębniony, ponieważ zakłada się, że respondenci uczestniczący w tej części badania będą źródłem informacji dotyczących wszystkich obszarów badawczych. Podmioty objęte badaniem: osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważy dokument i aktywne zawodowo, bierne zawodowo i uczestniczące w różnych formach aktywizacji przedsiębiorcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami przedsiębiorcy niezatrudniający osób z niepełnosprawnościami pracodawcy sektora publicznego i organizacje pozarządowe zatrudniające OzN przedsiębiorcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami na rynku chronionym (ZPCh, ZAZ), podmioty ekonomii społecznej zatrudniające OzN rodziny i opiekunowie prawni OzN, otoczenie instytucjonalne osób z niepełnosprawnościami: PUP, OWES, OPS/PCPR, organizacje pozarządowe wspierające ON, realizatorzy projektów przyznających dotacje, PFRON, ZUS, JST, Agencje Rozwoju, inkubatory przedsiębiorczości itp.

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
Województwo: zachodniopomorskie
Program operacyjny, z którego realizowany jest/był projekt: Wiedza Edukacja Rozwój

Udostępnij

poziom kolor rgb PG

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.